Content marketing ili marketing online sadr?aja

Uloga online sadr?aja u poslovanju

?to je content marketing?

Content marketing je strate?ki marketin?ki pristup usmjeren na stvaranje i distribuciju online sadr?aja. Njegov kona?ni cilj je privla?enje i zadr?avanje jasno definirane publike. Rezultat toga su profitabilne konverzije. Danas je content marketing va?niji nego ikad prije. Ve?ina poduze?a suo?ava se s intenzivno konkurentnim tr?i?tem. Kupci goto sve istra?uju preko interneta prije nego se odlu?e na kupnju. Marketing sadr?aja postao je nova fronta za pronala?enje ciljane publike. Tradicionalni marketing se usredoto?uje na potiskivanje promotivnih poruka na razli?itim kanalima. Ovakva vrsta marketinga omogu?uje na?im idealnim kupcima prona?i nas.

Content marketing

Za?to se isplati ulagati u content marketing

Elementi poslovanja na koje online sadr?aj ima utjecaj

Izgradnja povjerenja prema brendu

Sadr?ajni marketing je jedan od najboljih na?ina za pove?anje svijesti o va?em brendu, proizvodu ili uslugama. Kvalitetne informacije grade povjerenje. Kao rezultat stvaraju lojalnu publiku i ponovne posjete stranici.

Potro?a?i o?ekuju content

84% ljudi o?ekuje da brendovi proizvode sadr?aj koji zabavlja, pru?a rje?enja i proizvodi sjajna iskustva i doga?aje. 91% potro?a?a spremno je nagraditi brendove za njihovu autenti?nost. 70% potro?a?a radije u?i o proizvodima i uslugama tvrtke putem sadr?aja umjesto oglasa.

Prestizanje konkurencije

Internet je preplavljen milijunima novih stranica dnevno, ali nije sav sadr?aj koristan. Uvijek ima prostora za pobolj?anja. Ako va?a konkurencija nije aktivna sa sadr?ajem, onda je ovo va?a prilika da istaknete svoj brend. Ako su ve? aktivni sa sadr?ajem, analizirajte njihove kampanje. Prona?ite njihove snage i slabosti. Ponudite svojoj publici bolji i vrjedniji sadr?aj.

Content je klju? digitalnog marketinga

Sadr?aj je gorivo SVIH kanala digitalnog marketinga.
? Visoko rangiranje na Google-u
? Kampanje na dru?tvenim mre?ama
? Email kampanje i jo? mnogo toga..

SEO treba dobar content

Google treba content da bi povezao kupca sa stranicom. Web stranice koje redovito objavljuju novi sadr?aj prosje?no imaju 434% vi?e indeksiranih stranica na Google-u. Najbolji na?in visokog rangiranja na Google-u je objava dobrog contenta.

Content marketing je pristupa?an

Content marketing je dugoro?na investicija. Ko?ta oko 62% manje od tradicionalnih marketin?kih taktika. Donosi oko 3 puta vi?e potencijalnih rezultata!

Poti?e konverzije

Za ostvarenje prodaje, potreban vam je sadr?aj koji je uvjerljiv i poti?e na kupovinu. 6 od 10 potro?a?a inspirirani su da provjere proizvod nakon ?to su pro?itali korisne informacije o njemu.

Zaklju?ne misli…

Content marketing ?e jo? jako dugo biti relevantna tehnika. Uz pove?anu konkurenciju na dana?njem tr?i?tu, content marketing raste sve br?im tempom. On je taj koji ?e biti presudan faktor uspjeha i neuspjeha poslovanja. Kao takav, on je neizostavan sastojak digitalnog marketinga, potreban za tr?i?ni uspjeh i probitak svih postoje?ih djelatnosti.

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

私人影视,私人影视高清在线