Email marketing

Email marketing i njegova uloga u poslovanju

Treba li moje poslovanje Email marketing?

Tempo rasta inovacija u digitalnom marketingu je nevjerojatan. Mnoge kategorije samo godinu dana unazad nisu ?ak ni postojale. Od svih tih kategorija samo jedna se uspje?no upotrebljava iz godine u godinu.

Deset godina zaredom, email marketing stvara najvi?i ROI (return on investment) za trgovce. U prosjeku za svaki potro?eni dolar, ovakav marketing generira 38 dolara.

To je najve?i doseg od svih dostupnih kanala. Unato? mno?tvu dostupnih alata, e-mail marketing je i dalje najbolja opcija za rast poslovanja.

Email marketing

Za?to je email marketing obavezan u va?oj strategiji digitalnog marketinga ?

Postoji puno razloga, ali nabrojati ?emo nama najzanmljivije.

Svi koriste e-mail

91% kupaca bilo koje vrste koristi elektroni?ku po?tu.
Komunikacija putem e-po?te je posebno bitna u B2B oblicima poslovanja. Ona je osnovni oblik komunikacije za 73% poduze?a.

Kontakt u realnom vremenu

54% sve e-po?te otvoreno je na mobilnom ure?aju. Taj podatak znatno utje?e na oblik marketin?ke strategije. Dobro dizajnirani email generira najve?e stope konverzija upravo na mobilnim ure?ajima.

Pove?anje prodaje

Va?a email lista je direktan kanal prodaje. Pove?ajte prodaju obavijestima o sezonskim popustima, akcijama i promocijskim cijenama novih proizvoda. Konverzije su jo? ve?e ukoliko su ponude vremenski ograni?ene.
Z

Jednostavno mjerenje

Ve?ina alata za marketing putem e-po?te nudi mogu?nost pra?enja.
? Posjete web stranici
? Stupanj napu?tanja po?etne stranice
? Koli?ina pretplatnika i odjava
? CTR (click through rates)
Mjerenjem mo?ete bolje razumjeti kako funkcioniraju va?e kampanje. Dobit ?ete jasniju sliku ?to treba izmijeniti ili ?ega se potpuno rije?iti.

Email marketing je povoljan

Kampanje putem e-po?te su najpovoljnije u sferi online marketing-a. Mo?ete do?i do velikog broja potro?a?a za manje od jedne lipe po poruci. Retargeting kupaca s va?e liste ?tedi dosta novaca, jer ne trebate otvarati nove kanale. Ako tra?ite povoljan, a u?inkoviti marketing- to su onda e-mail kampanje.

Ve?i promet na web stranici

Zna?ajan postotak prometa mo?ete pove?ati e-mail kampanjama.
6x vi?e prometa dolazi od e-mail marketinga nego od objava na dru?tvenim mre?ama.
Trebate samo osigurati odgovaraju?u strategiju.

Ostanite u kontaktu sa svojom publikom

E-mail pru?a mogu?nost izgradnje odnosa s va?im kupcima. Ovim oblikom komunikacije kupci dobivaju osje?aj personalizacije. Poslovanje ima priliku dati do znanja kako mu je stalo do svojih klijenata. Povratne informacije koje dobiva neprocjenjive su za daljnje strategije.

Zaklju?ne misli

Marketin?ka kampanja putem e-po?te ekonomi?no je rje?enje. Ona daje pristup kupcima na mjestu koje ve?ina ljudi svakodnevno posje?uje – u njihovom inbox-u.

Stvaranje sna?ne e-mail strategije poma?e vam na personalizirani na?in dose?i i povezati se s ciljanom publikom. Omogu?uje pove?ati promet i konverzije po povoljnim cijenama. Dana?nji alati za e-mail marketing daju va?em poslovanju mogu?nost lak?eg dolaska do kupaca nego ikad prije.
Ovo je najbolja strategija za sva poslovanja koja si ne mogu priu?titi dodatno ulaganje vremena ili resursa u ne?to ?to mo?da ne?e ostvariti o?ekivane rezultate.

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

私人影视,私人影视高清在线