Social Media

Social media kao neizostavan faktor za uspjeh bilo kojeg poslovanja

Social media kao neizostavan faktor za uspjeh bilo kojeg poslovanja

Trenutno ?ivimo u svijetu u kojem tradicionalne strategije ogla?avanja nisu dovoljne. Sve vi?e se ula?e u ogla?avanje putem interneta nego u tiskanim medijima, radiju ili televiziji.

Vi?e od 3 milijarde ljudi diljem svijeta koristi neki od oblika dru?tvenih mre?a. Po statistikama vi?e ?e ljudi pratiti brendove i proizvode nego poznate osobe. Samo na Instagramu 80 % korisnika prati barem neki oblik poslovanja.

Social media

Kako vam social media mo?e pomo?i u poslovanju

Postoji puno na?ina, ali nabrojat ?emo nama najzanmljivije.

Pove?anje svijesti o brendu

Gotovo polovica svjetske populacije koristi neki oblik dru?tvenih mre?a. Dru?tvene mre?e su prirodno mjesto za pronala?enje novih i usko targetiranih kupaca.
60 posto korisnika Instagrama ka?e da nove proizvode otkrivaju na platformi.

Ve?i promet na web stranici

Klju?an na?in za privla?enje prometa na va?u web stranicu su objave i oglasi na dru?tvenim mre?ama. Dijeljenje sadr?aja s bloga ili web stranice izvrstan je na?in za privla?enje ?itatelja.

Poticanje prodaje

Dru?tvene mre?e su neizostavne kao prodajni kanal. Va?i profili su klju?ni dio prodajnog toka. To je proces kroz koji novi kontakt postaje kupac. Budite sigurni da ?e proizvod na?i svoju publiku bez obzira o ?emu se radi.

Suradnja s influencerima

Usmena predaja donosi 20 do 50% odluka o kupnji. Suradnjom s influencerima izgra?ujete svijest o va?em proizvodu. Raste vjerodostojnost brenda i mogu?nosti za vi?e prodaje. Kontakti Influencera postaju va? novi prodajni kanal.
v

Saznajte vi?e o svojim kupcima

Social media platforme generiraju ogromne koli?ine podataka o svojim kupcima. One prikupljaju demografske detalje u stvarnom vremenu. Te podatke mo?ete iskoristiti za dono?enje pametnijih poslovnih odluka.

Ciljano ogla?avanje

Social media oglasi pristupa?an je na?in promocije va?eg poslovanja i distribucije sadr?aja. Oni nude sna?ne opcije ciljanja kako biste dosegli pravu publiku. Pomo?u analiti?kih alata mo?ete optimalno iskoristiti svoj prora?un.

Retargeting

Gotovo 70 % shopping ko?arica na internetu je napu?teno bez izvr?ene kupnje. Ljudi napu?taju kupnju iz vi?e razloga, ali netko tko je pokazao zanimanje za va? proizvod ne smije se zanemariti.
Pomo?u Facebook pixel-a mo?ete prikazivati oglase za to?ne proizvode koje su dodane ko?arici.

Izvje?tavanje i analitika

Izazov klasi?nog marketinga je numeri?ko dokazivanje povrata na ulo?enu investiciju. U social media marketingu mo?ete vidjeti kompletan utjecaj svojih aktivnosti. Alati za pra?enje i analizu omogu?avaju vam optimalizaciju va?ih tro?kova.

Pra?enje konkurencije

Dru?tvene mre?e otvaraju sjajne opcije za nadgledanje konkurencije. Mo?ete saznati kada ?e se lansirati novi proizvod ili pokrenuti promocija. To je odli?an na?in da dobijete uvid u nova izvje??a ili podatke koje mo?ete iskoristiti u svoju korist.

Zaklju?ne misli

Dru?tvene mre?e su najbr?e rastu?i trend u povijesti svijeta.
Ovaj sektor je imao br?i rast od rasta interneta.
Svaki ?etvrti ?ovjek na ovom planetu ima Facebook ra?un. Svaki korisnik Facebooka-a koristi tu platformu vi?e puta dnevno.
Nema sumnje da social media marketing ima brojne prednosti za startup-ove i etablirane brendove.
Ispravna marketin?ka strategija i redovito a?uriranje dovest ?e do pove?anog prometa, boljeg SEO-a, pobolj?ane lojalnosti branda, zdravijeg zadovoljstva kupaca i jo? mnogo toga.

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

私人影视,私人影视高清在线