Kako pro?iriti poslovanje s
Google?Ads
ogla?avanjem?

Google Ads ogla?avanje? Je li mogu?e pro?iriti poslovanje i kako?

Kako pro?iriti poslovanje preko Google Ads ogla?avanja i je li uop?e mogu?e naj?e??a su pitanja ve?ine poduzetnika koji razmi?ljaju o ulaganju u digitalni marketing.?

Odgovor je da, mogu?e je.

Google Ads ogla?avanje nudi jako velik izbor opcija kod ogla?avanja. Neke od prednosti tih opcija ?emo navesti i ukratko objasniti.

google ads ogla?avanje

Koje su prednosti Google ogla?avanja?

100% kontrola nad tro?kovima

Sami mo?ete odre?ivati koliko ?e te tro?iti za ogla?avanje tako?er kampanju mo?ete pauzirati u bilo kojem trenutku i nastaviti kasnije kad vam odgovara.

Targetiranje ciljane skupine

Kad znate tko su va?i klijenti Google vam omogu?uje da izaberete i ciljanu skupinu na temelju spola, godina i sl. i targetirate isklju?ivo nju s va?im oglasima.

Pla?anje po kliku ili prikazu

Pla?ate samo kad netko klikne na va? oglas ali mo?ete i postaviti po broju prikaza.

Targetiranje ?eljene lokacije

Mo?ete se ogla?avati u cijelom svijetu odre?enoj dr?avi, ?upaniji ili gradu a mo?ete i sami odrediti radiusu od nekoliko kilometara od va?e poslovice ili ?eljene to?ke.

Mjerljivost rezultata

Povezivanjem Google Ads i Analytics-a dobivamo jasniju sliku i mo?emo pratiti koje to?no klju?ne rije?i nam ostvaruju konverzije a koje nam nepotrebno tro?e novac.

Remarketing

Remarketing omogu?uje ponovno ogla?avanje posjetitelja web stranice ili odre?enih posjetitelja koji su do?li do odre?enog koraka ali nisu izvr?ili konverziju.


Ogla?avanje na drugim stranicama

Na velikom broju razli?itih portala Google zakupljuje oglasni prostor te se va?i oglasi mogu prikazivati na tim portalima.

Vremensko upravljanje

Ova opcija nam nudi mogu?nost da postavimo datum kad kampanja po?inje i kad zavr?ava. Naravno u bilo kojem trenutku mo?emo pauzirati kampanju.

Mobilno ogla?avanje

Danas kad sve vi?e prometa na web stranice dolazi preko mobilnih ure?aja ova opcija je i tek kako po?eljna.

Sve ostalo

Prednosti ima jo? jako puno. Ovo su samo neke koje bi istaknuli. Naravno, tu su jo? ogla?avanje na YouTube, Google Maps, Gmail,…i jo? puno toga.

Kako pro?iriti poslovanje?

Svaka firma je pri?a za sebe i tako treba pristupiti ali ima ne?to zajedni?ko ?to bi svaka firma bez obzira na djelatnost i specifi?nost trebala napraviti ako ?eli napraviti kvalitetnu kampanju:

 

  • Napraviti marketin?ki plan?– u kojem bi definirali ciljanu skupinu, koli?ina novca potrebna za ulaganje, du?ina trajanja kampanje, jasno definirani ciljevi i mjerljivi rezultate.
  • Pra?enje rezultata?– povezivanjem Google Ads-a i Analytics-a dati ?e vam bolje razumijevanje isplativosti kampanje. Uz kvalitetno postavljenje ciljeva mo?i ?ete pratiti to?no preko koje rije?i vam dolaze kupci a koje rije?i su bacanje novaca te ?ete mo?i vi?e posvetiti se i ulo?iti na rije?i koje ostvaruju konverziju.

     

    Ako vas zanima vi?e informacija kako mo?ete pove?ati rast firme s Google Ads ogla?avanjem mo?ete dogovoriti?besplatno savjetovanje.

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

私人影视,私人影视高清在线