Izrada web stranica

Izrada web stranica i njihova uloga u poslovanju

Treba li moje poslovanje web stranicu?

Ve?ina potro?a?a donosi odluke o kupnji pomo?u interneta. Prema e-commerce statistikama 88% potro?a?a istra?it ?e proizvod online prije nego ?to obave kupnju. Ovakav trend pona?anja nagla?ava ulogu web stranice u dana?njem poslovanju.

Ako ?elite da va?a tvrtka bude uspje?na na modernom tr?i?tu, morate imati profesionalnu web stranicu. Va?a web stranica je okosnica va?eg poslovanja.

izrada web stranica?

Razlozi za?to vam je potrebna izrada web stranica?

Postoji jako mnogo razloga, ali nabrojati ?emo nama najzanmljivije.

Konstantna dostupnost

Zamislite koliko biste vi?e prodaje mogli ostvariti da nikad ne spavate. Sre?om, ne morate odustati od spavanja kako bi bili dostupni 0-24. Va?e usluge i proizvodi su dostupni u bilo koje doba dana ili no?i. Najbolji dio je taj ?to fizi?ki ne morate biti tamo.

Va?i klijenti o?ekuju da ste online

Po statistikama 80% ljudi vjerojatnije ?e kontaktirati tvrtku ako tvrtka ima web stranicu. Mo?da izostavljate klijente koji tra?e va? proizvod ili uslugu, a oni vas ne mogu prona?i.

Va?a web stranica je centar marketinga

Prvi marketin?ki korak je postavljanje web stranice. Ona slu?i kao baza za daljnje marketin?ke procese kao ?to su e-mail i content marketing, PPC itd.
Z

Izgradnja vjerodostojnosti

Ve?ina tvrtki ima web stranicu. Tvrtke bez web stranice gledaju se kao manje vjerodostojne.
Poma?u?i potro?a?ima da upoznaju va?u tvrtku, radite na uspostavljanju povjerenja. Povjerenje je prvi korak u izgradnji dugotrajnih odnosa s kupcima.

U?teda vremena

Va?a web stranica mo?e odgovoriti na mnoga pitanja va?ih kupaca. Manualno odgovaranje na e-mail ili javljanje na telefon uzima puno vremena. Puno tog vremena mo?ete u?tedjeti pru?aju?i informacije na va?oj web stranici.

U?teda novaca

Ulog u digitalni marketing puno je povoljniji od klasi?nih procesa. U?teda novaca ne odnosi se samo na tisak flayer-a, plakata i bro?ura. Najve?a u?teda je u pronala?enju ciljane publike. Digitalnim putem taj proces je puno precizniji i jeftiniji.

Dobar prvi dojam

Web stranica naj?e??e daje prvi dojam o va?em brendu. Predstavlja pro?elje va?eg poslovanja. Dobrom izvedbom i dizajnom mo?ete privu?i klijente. Isto tako vrijedi suprotno.

Va?a konkurencija ima web stranicu

Va?a web stranica i sadr?aj na njoj poma?u u izdvajanju od konkurencije. Ako konkurencija ima web stranicu, a vi nemate, momentalno gubite kupca koji je odvagao ?iju uslugu ?eli koristiti.

Privla?enje novih klijenata

Na va?oj web stranici mo?ete objavljivati sadr?aj visoke vrijednosti. Time educirate publiku o svojoj djelatnosti. Prikupljanjem lojalne publike raste vjerojatnost da oni postanu va?i novi klijenti.

Trebam li web stranicu?

Preko 80% va?ih budu?ih suradnika i poslovnih partnera prvo ?e vas potra?iti na internetu. Va?a web stranica biti??e prvi kontakt i prvi dojam koji ?e te ostaviti. Ako se jo? uvijek pitate za?to malim tvrtkama treba web stranica, nadamo se da ste prona?li dovoljno razloga za pokretanje vlastitog online poslovanja. Imajte na umu kako nije dovoljno imati web stranicu ako ona nije profesionalna ili nema dobar dizajn. Va?a bi web stranica trebala odra?avati va? brend. Ona je odraz va?ih vrijednosti. Pomo?u nje pri?ate svoju pri?u.? Web stranica treba biti formirana za potrebe va?eg idealnog kupca; dizajnom i sadr?ajem. Svi ti elementi kroje put pretvorbe od publike do klijenta. Poma?u u ostvarivanju dugoro?nih veza izme?u vas i kupaca.

Mislite li da je izrada kvalitetne web stranice i pra?enje trendova potrebno? Odgovor ?emo prepustiti vama.

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

私人影视,私人影视高清在线