O nama

Stvaramo nove poslovne prilike za Vas.

Individualan pristup

?elja nam je pru?iti individualan pristup prilago?en specifi?nim potrebama na?ih klijenata.

Pozitivna iskustva na?ih partnera i njihovo zadovoljstvo od najve?eg su zna?aja za nas.

Bez obzira na industriju i veli?inu va?eg poslovanja, u prvi plan stavljamo ljudske odnose.

Nastojimo pobolj?ati sve relacije izme?u nas i klijenata grade?i zna?ajne, dugotrajne odnose.

Poslovanje preko digitalnih kanala

Na?a Agencija za digitalni marketing je zajednica predanih stru?njaka. Nastojimo isporu?iti projekte s kreativnim pristupom, znanjem i transparentno??u.
Svaki segment orijentiran je na va? uspjeh.

?eljni da va?e poslovanje raste, ?lanovi na?eg tima na stalnom su putu u?enja poku?avaju?i nadma?iti ono ?to je bilo ju?er.

Nadma?iti vlastitu brzinu, oboriti dosada?nju kvalitetu. Ono ?to je bilo ju?er, danas mo?e bolje i br?e.

Sebe vidimo kao agenciju koja brine o uspjehu svojih klijenata i pru?a najkvalitetnije proizvode i usluge.

?to drugi ka?u o nama

Ovdje mo?ete pogledati ?to na?i partneri ka?u o nama.

"Odli?na usluga, same pohvale ovom profesionalnom i kreativnom timu! Brzi su, efikasni i znaju svoj posao, ispunili su sva o?ekivanja. Svakako preporu?am!"

– Lejla Husi?, Affecto d.o.o.

"Otkada sam se prvi put srela s de?kima iz IGNISA i s njima ostvarila suradnju, jako sam zadovoljna. Ona mijenja oblik, intenzitet i dinamiku. Upravo zbog toga ?to su fleksibilni, brzi i korektni, nastavljam zadovoljno koristiti njihove usluge.

– Tihana Dragi?evi?, Elevate d.o.o.

"Ponekad je te?ko raditi s nama kreativcima i ispunjavati sve na?e zahtjeve. Ekipa iz IGNISA nam uvijek pro?ita misli, brzi su, efikasni i kreativni. Odli?no se brinu o na?em webu ve? 5 godine."

– Nela Simi?, Galerija Pikto

“Stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time.”?

Henry Ford

“Good marketing makes the company look smart.
Great marketing makes the customer feel smart.”?

Joe Chernov

Reference

Stomatolo?ka ordinacija dentalne medicine

Poliklinika Repromed

Hrvatski nacionalni savez sestrinstva
Hrvatski ferijalni i hostelski savez

Hrvatsko dru?tvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije

Hrvatska liga protiv raka

Sportski i zdravstveni centar

Prodaja medicinskih proizvoda

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

私人影视,私人影视高清在线