Uvjeti kori?tenja

1. Privatnost korisnika

Kako bi ova web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju vr?iti daljnja unaprje?enja stranice, u svrhu pobolj?avanja va?ega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na va?e ra?unalo spremiti malenu koli?inu informacija ( Cookies / kola?i? ). Kori?tenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje mo?ete pregledavati stranicu, no neke njezine mogu?nosti Vam ne?e biti dostupne.

2. ?to je kola?i??

Kola?i? je informacija spremljena na Va?e ra?unalo od strane web stranice koju posjetite. Kola?i?i obi?no spremaju Va?e postavke, postavke za web stranicu, kao ?to su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik ?alje natrag kola?i?e koji pripadaju toj stranici. Ovo omogu?ava stranici da prika?e informacije prilago?ene Va?im potrebama.

Kola?i?i mogu spremati ?irok pojas informacija uklju?uju?i osobne informacije (kao ?to je Va?e ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija mo?e biti spremljena jedino ako Vi to omogu?ite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Va?em ra?unalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kola?i?a Vama nisu vidljive. Ipak, mo?ete promjeniti Va?e postavke internet preglednika da mo?ete sami birati ho?ete li zahtjeve za spremanje kola?i?a odobriti ili odbiti, pobri?ete spremljene kola?i?e automatski pri zatvaranju internet preglednika i sli?no.

3. Kako onemogu?iti kola?i?e?

Isklju?ivanjem kola?i?a odlu?ujete da li ho?ete dopustiti pohranjivanje kola?i?a na va?em ra?unalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u va?em web pregledniku. Za informacije o postavkama kola?i?a, odaberite web-preglednik koji koristite.

Chrome
Firefox
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 i 8
Opera
Safari

4. ?to su privremeni kola?i?i?

Privremeni kola?i?i ili kola?i?i sesije uklanjaju se s ra?unala po zatvaranju internet preglednika. Pomo?u njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u ko?arici za kupnju.

5. ?to su stalni kola?i?i?

Stalni ili spremljeni kola?i?i ostaju na ra?unalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomo?u njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao ?to su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta odre?enom mjestu. Stalni kola?i?i ostat ?e na ra?unalu danima, mjesecima, ?ak i godinama.

6. ?to su kola?i?i od prve strane?

Kola?i?i od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomo?u tih kola?i?a web-mjesta mogu pohraniti podatke koje ?e ponovo koristiti prilikom sljede?eg posjeta tom web-mjestu.

7. ?to su kola?i?i tre?e strane?

Kola?i?i tre?e strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao ?to su sko?ne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomo?u tih kola?i?a web-mjesta mogu pratiti kori?tenje Interneta u marketin?ke svrhe.

8. Koristi li www.smappraisal.com kola?i?e?

Da, s primarnim ciljem kako bi na?e web stranice vam omogu?ile bolje korisni?ko iskustvo.

9. Kakve kola?i?e koristi www.smappraisal.com i za?to?

Privremeni kola?i?i (Session cookies) – to su privremeni kola?i?i koji isti?u (i automatski se bri?u) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogu?imo pristup sadr?aju i omogu?imo komentiranje (stvari koje morate u?initi kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).

10. Da li na web stranici ima kola?i?a tre?e strane?

Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kola?i?e. Ovi kola?i?i nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki slu?e za normalno funkcioniranje odre?enih mogu?nosti koje korisnicima olak?avaju pristup sadr?aju.

11. Trenutno omogu?ujemo:

Dru?tvene mre?e
Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih ra?una sa dru?tvenih mre?a Facebook i LinkedIn.
Dijeljenje ?lanaka na dru?tevnim mre?ama postavlja korisniku kola?i?e.

12. Mjerenje posje?enosti

www.smappraisal.com Google Analytics za mjerenje posje?enosti.

Ako ?elite onemogu?iti da vam navedeni servisi spremaju kola?i?e, mo?ete to u?initi na sljede?im linkovima:
Google Analytics –?https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13. Dodatne informacija oko isklju?ivanja kola?i?a

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isklju?ivanje pohranjivanja kola?i?a za razli?ite servise. Vi?e se mo?ete informirati na sljede?im linkovima:

www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.eu
www.aboutads.info/choices

14. Kontaktirati nas mo?ete na:

info@www.smappraisal.com

Ignis

Informacije

IGNIS j.d.o.o.?
Matije Ivani?a 27, 10000 Zagreb,?
OIB: 72251935866,?
MB: 081033883,?
Mob:+385(91) 5700 483

Email: info@www.smappraisal.com
Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d. d. Zagreb,?
IBAN:HR8123400091110794077

Dru?tvo je upisano u registar Trgova?kog suda u Zagrebu.?
Temeljni upisani kapital dru?tva iznosi 10,00 kn i upla?en u cijelosti?
?lanovi dru?tva: Kuzma ?uvela

Credits section

私人影视,私人影视高清在线