SEO optimizacija je klju? za poziconiranje na prvu stranicu Google-a

SEO optimizacija (Search engine optimisation)

?to je SEO optimizacija?

SEO (Search engine optimisation) u prijevodu zna?i optmizacija va?e stranice za?web tra?ilice. U praksi to zna?i pove?anje kvalitete i koli?ine prometa na web stranicama.

To je tehnika koja pove?ava izlo?enost brenda na Google-u putem nepla?enih rezultata (organic search). Evo nekoliko razloga za?to biste mo?da trebali optimizirati va?u web stranicu.

seo optimizacija

Za?to va?a web stranica treba SEO??

Postoji mnogo razloga, ali nabrojat ?emo nama najzanmljivije.

h

1. Organic Search je primarni izvor prometa za web stranicu

Visoka pozicija na Google-u uvijek ide u korist poslovanju. Takve web stranice generiraju vi?e prometa bez dodatnih ulaganja.
Najnovija studija pokazuje da prve tri pozicije na Google-u imaju 40% svih klikova. 30% ostalih rezultata na stranici 1 i 2 uop?e se ne klikaju.

2. SEO optimizacija gradi povjerenje kupaca

Kupci vi?e vjeruju brendovima koji se pojavljuju na prvoj stranici Google-a. Statistike pokazuju manje povjerenje prema brendovima koja nema jaku web prisutnost.
Z

Web stranice su prilago?ene korisnicima

SEO-optimizirane stranice se brzo u?itavaju. One su pregledne i prikazuju se ispravno na gotovo svim vrstama ure?aja. Time se smanjuje napu?tanje po?etne stranice, pove?ava broj pregleda ostalih stranica, omogu?uje du?i boravak na web adresi.

SEO optimizacija je financijski povoljna

SEO nije marketin?ki tro?ak ve? poslovno ulaganje. Dobra primjena SEO-a davat ?e rezultate godinama unaprijed. Omjer uloga je minimalan s obzirom na rezultate koje dobivate.

Dovedite vi?e kupaca

SEO je vjerojatno naju?inkovitija i najpovoljnija marketin?ka strategija koja danas postoji. Uz minimalan ulog vremena, energije i novaca, mo?ete dovesti ciljanu publiku na va?u web stranicu. Rezultat ?e biti bolji od bilo koje druge marketin?ke taktike koju ?ete ikada koristiti.

Bolji stupanj konverzije

Stranica koja koristi SEO integraciju visoko se plasira na Google-u, lako u?itava i ima zanimljiv sadr?aj. Time je u prednosti u prikupljanju publike. Ve?a koli?ina prometa izravno je povezana s rastom kupaca.

Prestizanje konkurencije

SEO optimizirana stranica ima vi?e prometa, konverzija i br?i poslovni rast. Sli?ne tvrtke koje ne koriste SEO, a imaju sli?ne usluge i cijene manje su uspje?ne.

Privucite lokalne potro?a?e

Sa sve ve?om dominacijom mobilnog prometa lokalni SEO postao je temeljni dio uspjeha malih i srednjih poduze?a. ?etiri od pet potro?a?a koristi Google search za pronala?enje lokalnih informacija. Ako va?a tvrtka nije optimizirana za lokalno pretra?ivanje, mo?ete propustiti 80% potencijalnih kupaca.

SEO je mjerljiv

SEO je odli?na tehnika za brendove koji ?ele znati i razumjeti gdje su bili i kamo idu u pogledu digitalnih performansi. Iako mjerenja za ROI nisu detaljna kao u PPC marketingu, kvalitetu SEO-a mo?ete mjeriti pravilnim pra?enjem i analizom.

Zaklju?ne misli

Nadamo se da su vas ovi razlozi uvjerili u vrijednost integrirane SEO strategije. U dana?njem vremenu SEO ima presudnu ulogu u internetskoj prisutnosti. On izravno utje?e na prednost u rastu va?eg poslovanja i prati put do novih visina profitabilnosti, brendiranja i uspjeha.

Mislite li da je integrirana SEO optimizacija potrebna za va?e poslovanje? Odgovor ?emo prepustiti vama.

izrada web stranica

Imate pitanje ili ?elite besplatno savjetovanje

私人影视,私人影视高清在线